Διπλωματικές Εργασίες

Ενεργειακές Κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης έχει υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον. Καίριας σημασίας αποτελεί ο ανθρωπογενής παράγοντας, ο οποίος στηρίζοντας την άντληση ενέργειας κυρίως στα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαια, γαιάνθρακες) οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων τους και στην επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο.

Ιστορική ανασκόπηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και πειραματική προσέγγιση (2008-2010)

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγίσει βιβλιογραφικά τον αντίκτυπο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και επομένως, και στην κοινωνία την περίοδο 1984-2010. Η ενημέρωση των πολιτών, στην Ελλάδα, σχετικά με τα ημερήσια επίπεδα αέριων ρύπων γίνεται κατά κύριο λόγο από τις εφημερίδες. Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ενημερώνεται από "Το Βήμα" και "Τα Νέα", εφημερίδες στις οποίες κάναμε έρευνα και συνοψίσαμε 770 άρθρα που αφορούν θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, θέλουμε να καταδείξουμε πως υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα αυτά διότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) δείχνουν ότι οι ημέρες με υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήταν περισσότερες από αυτές που αναφέρονταν στον Τύπο.

Η Προβολή Περιβαλλοντικών Θεμάτων από τον Ελληνικό Τύπο (1996 - 2010)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το γενικό ερώτημα του κατά πόσο και με ποιo τρόπο προβάλλει ο ελληνικός τύπος τα διάφορα ελληνικά και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα εν γένει. Το κύριο πρωτογενές υλικό προέρχεται από τα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των τεσσάρων εφημερίδων μεγαλύτερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα (“Η Καθημερινή”, “Το Βήμα”, “Τα Νέα”, “Ελευθεροτυπία”) από το 1996 έως τον Δεκέμβριο του 2010. Το υλικό που συλλέχθηκε από τις τέσσερις αυτές εφημερίδες, αφορά άρθρα της καθημερινής και της κυριακάτικης έντυπης έκδοσης, μη συμπεριλαμβανομένων των ένθετων που τυχόν αυτές περιλαμβάνουν. 

Ενεργειακή Επιθεώρηση Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας Κτιρίου Φυσικής Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Αποτύπωση δραστηριοτήτων των βιομηχανικών κλάδων κλωστοϋφαντουργίας και μεταλλουργίας στην περιοχή του ασωπού. Μέθοδοι μείωσης ρυπαντικού φορτίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο τη μελέτη της ρύπανσης στον ποταμό Ασωπό και τη διερεύνηση της συνεισφοράς σε αυτήν των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας και της μεταλλουργίας. Αρχικά παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής της ανάπτυξης. Στη συνέχεια γίνεται εκτενέστερη αναφορά στους προαναφερθέντες κλάδους. Για ένα σύνολο επιλεγμένων μονάδων περιγράφονται αναλυτικά οι παραγωγικές διαδικασίες, οι μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ο τρόπος διάθεσης τους.