Κακαράς Εμμανουήλ

Τίτλος: 
Τηλέφωνο: 
+30 210 772 360
Γραφείο: 
Κτίριο "Ο", 1ος όροφος
Σύντομη περιγραφή: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μέθοδοι αύξησης του βαθμού απόδοσης συμβατικών θερμικών σταθμών. Νέες τεχνολογίες αξιοποίησης στερεών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας (IGCC-PFBC) - Τεχνολογία καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη. Διαχωρισμός και αποθήκευση CO2. Καύση κοινιοποιημένων φαιανθράκων σε εστίες μεγάλων Ατμοπαραγωγών - Επίδραση της ποιότητας του καυσίμου και του συστήματος καύσης στις εκπομπές SO2, NOx ακαύστων, στο βαθμό απόδοσης και στη διαθεσιμότητα των μονάδων. Αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων (βιομάζας). Αξιοποίηση φυσικού αερίου - Συμπαραγωγή - Στοιχεία καυσίμου (Fuel Cells). Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία σε εστίες - Συμπεριφορά επικαθήσεων ως προς τη μετάδοση θερμότητας.