Το Περιβάλλον ως Οικονομική Δραστηριότητα

Θαλάσσιος τουρισμός ‐ Ιχθυοκαλλιέργειες – Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Αξιολόγηση αναπτυξιακών προοπτικών

Η αναπτυξιακή προοπτική μιας παράκτιας περιοχής μπορεί να επικεντρωθεί τόσο στον α-γενή (ιχθυοκαλλιέργειες) όσο και στο γ-γενή τομέα (τουρισμός, ενέργεια). Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των περιοχών επιβάλλουν την πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη ανάλυση των δυνατοτήτων των διαφορετικών αναπτυξιακών προοπτικών σε συνδυασμό με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Greek