Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Ενεργειακές Κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης έχει υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον. Καίριας σημασίας αποτελεί ο ανθρωπογενής παράγοντας, ο οποίος στηρίζοντας την άντληση ενέργειας κυρίως στα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαια, γαιάνθρακες) οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων τους και στην επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο.

Ενεργειακές κοινότητες: Eυκαιρία για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και εκδημοκρατισμό του ενεργειακού συστήματος;

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Οι Ενεργειακές Κοινότητες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Greek

Pages