Αγορά Δευτερογενών Πρώτων Υλών στην ΕΕ: Ενίσχυση - Εμπόδια - Προοπτικές

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
  • Ποια εμπόδια περιορίζουν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς στην ΕΕ;
  • Ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποσότητα και την ποιότητα αυτών των υλικών;  
  • Ποιες δράσεις είναι κρίσιμης σημασίας;
  • Ποιες νέες ροές δευτερογενών πρώτων υλών μπορεί να είναι σημαντικές;
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί