Χημικών Μηχ.

Κριτική προσέγγιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μπορούν οι  αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες προς ένα καλύτερο μέλλον ή αποτελούν υψηλές προσδοκίες που καταρέουν λόγω του ουτοπικού και ιδεαλιστικού χαρακτήρα τους; Είναι δυνατή η συνεργασία οργανισμών, θεσμών, κυβερνήσεων, ιδιωτών και πολιτών για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών και βιώσιμη κατανάλωση φυσικών πόρων και την προστασία περιβάλλοντος;

Greek

Οι Νέες Τεχνολογίες «σύμμαχος» για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμβάλλουν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στις προσπάθειες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης, ή οξύνουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες;

Greek

Οικονομική Ανάπτυξη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη που είναι τόσο αναγκαία όσο ποτέ σήμερα στην μετά-COVID εποχή, με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο μπορεί να συμβαδίσει με την Ατζέντα 2030 και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ή θα θέσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο περιθώριο.

Greek

Αγορά Δευτερογενών Πρώτων Υλών στην ΕΕ: Ενίσχυση - Εμπόδια - Προοπτικές

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Greek

Τεχνολογίες Δέσμευσης και Αποθήκευσης/Χρήσης Διοξειδίου του Άνθρακα: Αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής;

Η σημασία των τεχνολογιών αυτών και ο ρόλος που μπορεί να έχουν στη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Greek

Αγορά Δευτερογενών Πρώτων Υλών στην ΕΕ: Ενίσχυση - Εμπόδια - Προοπτικές

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Greek

Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη είναι εφικτή ή είναι ουτοπία;»

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία,  και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης

Greek

Pages