Κριτική προσέγγιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Μπορούν οι  αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης να οδηγήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες προς ένα καλύτερο μέλλον ή αποτελούν υψηλές προσδοκίες που καταρέουν λόγω του ουτοπικού και ιδεαλιστικού χαρακτήρα τους; Είναι δυνατή η συνεργασία οργανισμών, θεσμών, κυβερνήσεων, ιδιωτών και πολιτών για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων αναγκών και βιώσιμη κατανάλωση φυσικών πόρων και την προστασία περιβάλλοντος;

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί