Ιστορική ανασκόπηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και πειραματική προσέγγιση (2008-2010)

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγίσει βιβλιογραφικά τον αντίκτυπο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και επομένως, και στην κοινωνία την περίοδο 1984-2010. Η ενημέρωση των πολιτών, στην Ελλάδα, σχετικά με τα ημερήσια επίπεδα αέριων ρύπων γίνεται κατά κύριο λόγο από τις εφημερίδες. Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ενημερώνεται από "Το Βήμα" και "Τα Νέα", εφημερίδες στις οποίες κάναμε έρευνα και συνοψίσαμε 770 άρθρα που αφορούν θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, θέλουμε να καταδείξουμε πως υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα αυτά διότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) δείχνουν ότι οι ημέρες με υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήταν περισσότερες από αυτές που αναφέρονταν στον Τύπο.

Στην εργασία αυτή, στο Κεφάλαιο 1, αναφέρονται οι βασικοί αέριοι ρύποι και η σημασία της εξέλιξής τους τις τελευταίες δεκαετίες στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Οι παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν ή να εξομαλύνουν επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που κυρίως οφείλονται στις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και τη γεωμορφολογία μιας περιοχής, περιγράφονται επίσης στο Κεφάλαιο 1. Στο Κεφάλαιο 2 ακολουθεί η καταγραφή των άρθρων που αναρτήθηκαν στις δύο προαναφερθείσες εφημερίδες για τη χρονοσειρα 1984 έως 2010. Η ερμηνεία των πειραματικών μετρήσεων για τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από σταθμούς του ΥΠΕΚΑ για την περίοδο 2008-2010 μας απασχόλησε στο Κεφάλαιο 3. Η καταγραφή της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου απο το μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε ροδογράμματα για τις ημέρες που παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του θεσμοθετημένου ορίου για τα ΑΣ10. Ο βασικός στόχος ήταν να συσχετίσουμε τις συγκεντρώσεις των ΑΣ10 στην Αθήνα με τη μεταφορά αέριων μαζών από άλλες χώρες ή και ηπείρους. Το Lagrangian μοντέλο HYSPLIT του NOOA χρησιμοποιήθηκε για την ανάκτηση αεροτριχιών σε διαφορετικά ύψη πάνω από την Αθήνα. Οι διαπιστώσεις μας αφορούν τις συνθήκες όπου ευνοούνται οι αυξημένες συγκεντρώσεις των αερολυμάτων. Στις περιπτώσεις που οι θερμοδυναμικές συνθήκες επέτρεπαν την εισροή αέριων μαζών από απομακρυσμένες πηγές μέσα στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 ήταν μεγαλύτερες από το συνηθισμένο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 21η Απριλίου 2008 που είχαμε μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα, το οποίο είχε αναφερθεί στον Τύπο και το επιβεβαιώσαμε με το αντίστοιχο ροδόγραμμα και τις αεροτροχιές. Οι τελευταίες έδειχναν καθαρά πως οι αέριες μάζες είχαν διασχίσει όλη την περιοχή της ερήμου.

Σχολή: 
Συγγραφέας: 
Φωτεινή Ζούμα
Επιβλέπων: 
Έτος: 

2014-04