Ενεργειακές Κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης έχει υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον. Καίριας σημασίας αποτελεί ο ανθρωπογενής παράγοντας, ο οποίος στηρίζοντας την άντληση ενέργειας κυρίως στα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαια, γαιάνθρακες) οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων τους και στην επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο. Οι διαστάσεις που έχει λάβει αυτό το φαινόμενο χρήζουν επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας με αντικατάσταση αυτών των πόρων με άλλους πιο ήπιας μορφής. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δύνανται να καλύψουν την ανάγκη αυτή. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ένα μοντέλο που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας από ΑΠΕ τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά.

Συγγραφέας: 
Οικονόμου Μαρία, Σκλαπάνη Αγγελική, Ρήγας Αγησίλαος
Επιβλέπων: 
Έτος: 

2018-19