Πολιτικών Μηχ.

Υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Στόχος η εκτίμηση των δυνατοτήτων (θεμελιωμένα στο βυθό ή πλωτά) κατασκευής, παραγωγικής ισχύος, εξαγωγών ηλεκτρισμού για τα επόμενα 35 χρόνια και η σύγκριση (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) με κάποια άλλη πηγή ενέργειας (καύσιμα, πυρηνικά, φωτοβολταϊκά ή άλλη) της επιλογής των φοιτητών.

Greek

Χερσαίες και Θαλάσσιες Μεταφορές

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας. Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης συντέλεσε στην ανάγκη για ολοένα και μεγαλύτερη μεταφορά προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που υποβοηθήθηκε σημαντικά από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και τη χαλάρωση των εθνικών συνόρων. Η αύξηση του μεταφορικού όγκου συνοδεύτηκε και συνεχίζει να συνοδεύεται από διαρθρωτικές αλλαγές στο κλάδο των μεταφορών, οι οποίες αφορούν τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία συντελείται η παγκόσμια μεταφορική διαδικασία.

Greek