Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές ΝATURA

Εισαγωγικά στοιχεία: 

"Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν πρέπει να αδειοδοτήσει νέα αιολικά πάρκα σε περιοχές Natura, προκειμένου να προστατεύσει επαρκώς τα φυσικά οικοσυστήματα και τα απειλούμενα είδη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι ανεμογεννήτριες που ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης για περιοχές εκτός Natura επαρκούν για να υπερκαλυφθεί κατά δύο έως τρείς φορές ο εθνικός στόχος για το 2030. Παρά ταύτα αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η αδειοδότηση για επιπλέον 5.514 ανεμογεννήτριες μέσα σε προστατευόμενες περιοχές."

Πηγή: Καθημερινή

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
 • Ποιό είναι το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών NATURA;
 • Ποιοί είναι οι εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ έως το 2030;
 • Ποιά είναι η κοινή θέση των ΜΚΟ Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα;
 • Υπάρχει σύνδεση με την απολιγνιτοποίηση;
 • Τι λέει η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
 • Υπάρχει σύνδεση με την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος;
 • Από ποιόν προτείνεται η "ανάπτυξη"; Δημόσιο ή και Ιδιωτικό φορέα; Πρέπει οι περιοχές αυτές να αναπτυχθούν και σε ποιά όρια; Κίνητρα: πρέπει να δωθούν; αν ναι, τι είδους; Συμφωνούν οι κάτοικοι; Υπάρχει οικονομικό όφελος για τους κατοίκους της περιοχής;
 • Επιπτώσεις (θετικές/αρνητικές) στην ευρύτερη περιοχή/το περιβάλλον/στην κοινωνία/οικονομία, κλπ.
 • Υπάρχουν παραδείγματα (Ελλάδα/εξωτερικό) γειτνίασης προστατευόμενων εθνικών πάρκων και αιολικών πάρκων; Ποιά είναι τα αντίστοιχα αποτελέσματα (θετικά/αρνητικά);
Γενικές πληροφορίες: 

Διαθέσιμο υλικό: Βιβλιογραφία, Δημοσιεύματα έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου.

Παραδείγματα:
Ελληνική ορνιθολογική εταιρεία: Link1, Link2, Link3

 

Επίβλεψη: 
Σχολή: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί
Ομάδα Εκπόνησης: 
 • Φράγκος Παναγιώτης (ΣΜΜ)
 • Θοδωρής Μπαλουγιάς (ΣΜΜ) 
 • Χαράλαμπος Ευθυμίου (ΣΜΜ)
 • Γιώργος Μπίτσικας (ΣΜΜ)
 • Αντώνης Κιτσάντας (ΣΜΜ)