Ενεργειακή Επιθεώρηση Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας Κτιρίου Φυσικής Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης όλου του θεσμικού πλαισίου που διέπει την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το νόμο 3661/08 που εξέδωσε το ελληνικό κράτος προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Ε.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου 407/9 Απριλίου 2010). Για την διευκόλυνση της διεξαγωγής του έλεγχου των κτιρίων δημιουργήθηκαν διάφορα υπολογιστικά προγράμματα. Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα από αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία που μπορεί ένας μηχανικός να χρησιμοποιήσει για να μελετήσει την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου. Πρόκειται για το λογισμικό EPA-NR του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επισήμως αποδεχτεί το παραπάνω λογισμικό για την διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας και χρήσης του προγράμματος και γίνεται μια εφαρμογή στη παλαιά και νέα πτέρυγα του κτιρίου Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, με στόχο την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο, αλλά και τη κατανόηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της γενικότερης χρηστικότητάς του.

Σχολή: 
Συγγραφέας: 
Προεστάκης Εμμανουήλ
Επιβλέπων: 
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
Μακροπούλου Μυρσίνη
Μαλτέζος Σταύρος
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
Έτος: 

2011-01