Η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας vs. κλιματικής κρίσης στα νησιωτικά οικοσυστήματα

Introductory Info: 

Η κλιματική κρίση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της εργασίας οι σπουδαστές καλούνται να διευρευνήσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής των χρήσεων γης σε νησιωτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών σε αυτές.

Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Δεν έχει ανατεθεί