Παπαδοπούλου Μ.

Η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας vs. κλιματικής κρίσης στα νησιωτικά οικοσυστήματα

Η κλιματική κρίση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της εργασίας οι σπουδαστές καλούνται να διευρευνήσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής των χρήσεων γης σε νησιωτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών σε αυτές.

Undefined

ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές

Η κλιματική κρίση αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση επιβάλλει τη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εγκατασταση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο χερσαίο και το θαλλάσιο χώρο αποτελει μια διέξοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης στη Ελληνική Επικράτεια οι σπουδαστές καλούνται να εξετάσουν τις προοπτικές και τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες και τα προβληματα απο την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών.

Undefined

Sea tourism ‐ Aquaculture ‐ Offshore Wind Farms. Rating growth prospects

The potential development of a coastal area can be mainly focused on aquaculture, tourism, or energy production sector. The impact assessment of climate change in coastal regions and their possible adaptation require multi-dimensional and long-term analysis of the different growth prospects considering their natural and anthropogenic environment.

English