Παπαδοπούλου Μ.

Η επίδραση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας vs. κλιματικής κρίσης στα νησιωτικά οικοσυστήματα

Η κλιματική κρίση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως οι κυριότερες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα σε νησιωτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της εργασίας οι σπουδαστές καλούνται να διευρευνήσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής των χρήσεων γης σε νησιωτικές περιοχές σε συνδυασμό με τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών σε αυτές.

Undefined

ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές

Η κλιματική κρίση αλλά και η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση επιβάλλει τη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η εγκατασταση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο χερσαίο και το θαλλάσιο χώρο αποτελει μια διέξοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων γης στη Ελληνική Επικράτεια οι σπουδαστές καλούνται να εξετάσουν τις προοπτικές και τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες και τα προβληματα απο την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών.

Undefined

Περιβαλλοντικές δράσεις στο ΕΜΠ: Εγρήγορση - Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

Στο μάθημα θα συμμετάσχουν οι φοιτητές Χρήστος Καλαντζής και Γιώργος Μανώλης, από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών αντίστοιχα ως μέλη της ENVINOW.

Εκμετάλλευση του θαλάσσιου υπεράκτιου χώρου: Πρόκληση ή Κίνδυνος

Ο κορεσμός του χερσαίου χώρου έχει επιβάλλει την απαρχή μιας συζήτησης για το εάν ή όχι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας και τροφίμων πρέπει να αναπτυχθεί στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο. Τι σημαίνει αυτό για την αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας όπως η Ελλάδα με τεράστιο θαλάσσιο πλούτο και τη συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση. Θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Greek

Εκμετάλλευση του θαλάσσιου υπεράκτιου χώρου ¨Πρόκληση ή Κίνδυνος;

Ο κορεσμός του χερσαίου χώρου έχει επιβάλλει την απαρχή μιας συζήτησης για το εάν ή όχι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας και τροφίμων πρέπει να αναπτυχθεί στον υπεράκτιιο θαλάσσιο χώρο. Τι σημαίνει αυτό για την αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας όπως η Ελλάδα με τεράστιο θαλλάσιο πλούτο και τη συγκεκριμένη γεωπολιτική θέση. Θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Greek

Pages