2018-19

Ενεργειακές κοινότητες: Eυκαιρία για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και εκδημοκρατισμό του ενεργειακού συστήματος;

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Οι Ενεργειακές Κοινότητες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Greek

Pages