2018-19

Κλιματική Αλλαγή: Ι. Δράσεις επίτευξης στόχων. ΙΙ. Κλιματική Μετανάστευση

  • Δράσεις επίτευξης στόχων στην ΕΕ και την Ελλάδα έναντι αντίστοιχων δράσεων σε άλλες χώρες.
  • Κλιματική αλλαγή και μετανάστευση. Αναζήτηση (αλλά όχι εύρεση) μίας δημόσιας πολιτικής.

Pages